Vypracovanie zmluv


Naša spoločnosť ponúka zabezpečenie vypracovania rôznych typov dokumentov na základe dlhoročných skúseností sú nami zabezpečené dokumenty vypracúvané odborne, zodpovedne a na mieru.

Zisti viac

Vieme Vám poradiť


Plánujete uzavrieť zmluvu a neviete, čo všetko sa v nej má uviesť a upraviť? Tvorba ako aj uzatváranie zmlúv si vyžadujú znalosti a skúsenosti, bez ktorých sa zmluvná strana vystavuje riziku uzavretia pre ňu nevýhodnej zmluvy, príp. zmluvy, ktorá nie je platná či právne vymožiteľná.

Najčastejšie vypracované zmluvy


Kúpna zmluva

Jednou zo základných obchodných zmlúv, ktorá upravuje vzťah predávajúceho a kupujúceho.

Nájomná zmluva

Zmluva o prenájme bytového, nebytového priestoru alebo automobilu medzi prenajímateľom a nájomníkom na dobu určitú alebo neurčitú.

Darovacia zmluva

Dokladuje a spresňuje všetky podmienky, práva a povinnosti, ak sa darca rozhodne niečo darovať obdarovanému.

Zámenná zmluva

Obsah tvoria dve kúpne zmluvy o prevode nehnuteľnosti spojené do jedného kontraktu.

Zmluva o spolupráci

Chcete uskutočniť určitú činnosť, avšak jej výkon si vyžaduje súčinnosť druhej strany? Uzatvorte zmluvu o vzájomnej spolupráci.

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo je záväzkom v ktorom sa zhotoviteľ na objednávku objednávateľa zaväzuje vykonať určité dielo.

Zmluva o poskytnutí služieb

Používa sa pri ubytovaní, cestovaní, telekomunikáciách a iných službách, kde sa poskytovateľ zaväzuje poskytnúť služby svojim klientom.

Sprostredkovateľská zmluva

Dohoda medzi záujemcom a sprostredkovateľom, v ktorej si záujemca a sprostredkovateľ dohodnú podmienky o sprostredkovaní presne určenej služby za poplatok.

Dalšie zmluvy

 • Vyhlásenia vkladateľa o vložení majetku do právnickej osoby
 • Zabezpečenia záväzku prevodom vlastníckeho práva
 • Nepomenovanej zmluvy podľa § 51 Občianskeho zákonníka
 • Zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru
 • Zmluvy o zriadení alebo zrušení vecného bremena
 • Zmluvy o zriadení záložného práva
 • Zmluvy o zriadení alebo zrušení predkupného práva
 • Dohody manželov o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • Dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam
 • Dohody o vydaní veci
 • Zmluvy o predaji podniku podľa § 476 Obchodného zákonníka

Ak potrebujete vypracovať znenie ktoréhokoľvek typu zmluvy, príp. máte záujem o kontrolu už existujúcej zmluvy, naša kancelária sa rada stane pre vás v tomto kroku oporou.

Naša spoločnosť ponúka fyzickým aj právnickým osobám, zabezpečenie vypracovania rôznych typov dokumentov na základe dlhoročných skúseností sú nami zabezpečené dokumenty vypracúvané odborne, zodpovedne a na mieru.

Nechajte si poradiť


Na internete je možné nájsť mnoho vzorov, no nie vždy je to tá správna voľba. Často tam nájdete zmluvy, ktoré su nekompletné, jednostranné, na základe čoho Vám príslušný okresný úrad, katastrálny odbor konanie pre takéto zmluvy pozastaví a Vy strácate drahocenný čas a peniaze. Nechajte si vypracovať zmluvy u nás, ktoré sú overené nie len naším právnym poradcom, ale aj samotnou praxou.

U nás vypracujeme akúkoľvek zmluvu či kupno predajnú, darovaciu, zmluvu o zriadení vecného bremena, alebo návrh na vklad vlastníckeho správa a iné v čo najkratšom čase.

Kontakt


Kontaktujte nás pre vypracovanie cenovej ponuky na vašu konkrétnu požadovanú zmluvu

Prosim vyplnte správne meno.
Prosim vyplnte správne priezvisko.
Prosim vyplnte správny email.
Prosim vyplnte správne tel.číslo.

Kontakt

+421 905 924 303

recomp@recomp.sk

www.recomp.sk, www.odkupnehnutelnosti.sk

ADRESA

Recomp, s.r.o.

Námestie sv. Egídia 60

058 01 Poprad

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Č. účtu: 2621033904/1100

IBAN: SK06 1100 0000 0026 2103 3904

IČO: 44 283 903

DIČ: 2022648221

Spoločnosť je zapísaná v OR Okr. Súdu Prešov v odd. S.r.o. vo vložke číslo 20431/P